Up

กลุ่มงานวิชาการ

แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม)ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
Powered by Phoca Download