เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

นางสาวศศิประภา  ผดุงญาติ

นางสาวพูลศรี รอดพาล

นางสาวจินตวาณี  สังขมา

นางสาวชญาภา  ดอนชาดา

นายธนวรรธน์  ธุระมาน

นางสาวจิตสุภา  กุดนอก

นางสาวชนิญญาดา  มีสุขมาก

นางสาวสุทธินีย์  ทองใหญ่

นางสาววารี  วงศ์สุวิทยานันต์

นายอธิป  สำราญ

นางสาวชัญญาณัฏฐ์  มาลา

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

 

นางสาวนิสารัตน์  ฟุ้งขจร
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นางสาวลัคขณา  วงษ์เพ็ญ

นางสาวเกวลี ศรีสุข  

 

 

 

     
       

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 
 


นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางถวิล  เกตุแก้ว

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์

นางสาวปราณี  วางหา

นางสาวกฤตาพร  อุดมชัชวาล

นายชิศณุทัต  ชัยมูล

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางสาววรรณรวี  วงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

างจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

นางสาววริศรา  กินูน

นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวเด่นนภา  แก้วศรี

นายไณยณพิชญ์  คำชื่นโชติวรกุล

นางสาวชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายภานุวัตน์  สุขพอดี

นายวิรัตน์  แสนกัน

นางสาวสุจิตรา  ประวัดศรี

นางสาวบัวบาน  ศรีหาวัตร

นายทศพล  แก้วยศ

นายลภัสรดา  แก้วหัวไทร

นางสาวทิพย์พาพร  อุบลน้อย

นายกรรชัย  แจ้งภัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 
 

นายอภิสิทธิ์  กลิ่นหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกัญจน์ญาพัฒน์  ปานสีนุ่น

นางศศิธร  โพธินิยม

นายปัญญา  จันทวงษ์

นายปฐม  ศิริเวทิน

นางสาวณัฐกฤตา  รู้ระวังภัย

นายอดิศักดิ์  อังกูรเลิศบารมี