งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

      นางสาวนิสารัตน์  ฟุ้งขจร      

นางสาวลัคขณา  วงษ์เพ็ญ