กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแนะแนว

 

นางสาวนิสารัตน์  ฟุ้งขจร
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นางสาวลัคขณา  วงษ์เพ็ญ

นางสาวเกวลี ศรีสุข