สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 


นางสาวโสรดา  สุทธิสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิไลวรรณ  แก้วเงิน

นางสาววราภรณ์ แสงรัสมี

นายสมลักษณ์ บุญเกิด

นางสาวทาริสา  หุ่นทอง

นายจรัสกุล  จันทวงค์

นายธีรดนย์  จำปาหอม

นายวศิน  จารนานนท์

นายจักรพงศ์  แสนซิว