กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางสาววรรณรวี  วงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

างจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

นางสาววริศรา  กินูน

นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวเด่นนภา  แก้วศรี

นายไณยณพิชญ์  คำชื่นโชติวรกุล

นางสาวชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายภานุวัตน์  สุขพอดี

นางนิตยา  โตแก้ว

นายวิรัตน์  แสนกัน

นางสาวสุจิตรา  ประวัดศรี

นางสาวบัวบาน  ศรีหาวัตร

นายทศพล  แก้วยศ

นายลภัสรดา  แก้วหัวไทร

นางสาวทิพย์พาพร  อุบลน้อย

นายกรรชัย  แจ้งภัย