กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

            

          นายชัยณรงค์  เสาวงค์

       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบูลย์

นางณัฌอร  เมฆเฉลิม

นางสาวทิพวรรณ ทองงาม

นายสมบูรณ์  จันทร์พงษ์

นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์

นายคุณากร  เหิดวังม่วง

นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร

นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส

นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงค์

นางสาววรรษมล  ชมภูบาง

นางสาวสุชาดา  สังข์ทอง

นางสาววิภารัตน์  งาหอม

นางศศิวิมล สิริวัฒน์

นางสาวพัชรินทร์  อินละคร

นางสาวชนาธิป  ใบยา

นายพรชัย  คำเชิด

นางสุดารัตน์  พัฒนพาณิชย์

นายณัฐพล  สีจาด

นางสาวณัฐมล  สุรันนา

 
     

 

 

   

 

    

    นายอวิรุทธ์  วิชัยศรี

   หัวหน้าเทคโนโลยี

 


นางสาวณฐนน รัตนศุภสิน

ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์  เอกลาภ

นางสาวอินทีวร ชัยกูล

นางสาวยุวดี  แย้มเกษร

นางสาวปวีณา  ทองเอม

นายอนันตชัย ไชยโกฏิ

นายเอกลักษณ์ ธะประสพ

นางสาวคัคนางค์  บัวเทศ

นางสาวกรรณิกา  ปิ่นเสา

นางสาววรรษมน  คงเมือง