ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 

นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกานต์รวี อนุเทียนชัย

นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง


นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ

นางสาวนงนุช  นาคพงษ์

นางสมควร ปลื้มสูตร

นางสาวสุกานดา  อาจหาญ

นางสาวเบญจรงค์  เที่ยงศรีเกลี้ยง


นายพีรายุ  ปิดทอง

นางสาวเดือนเต็ม  บำรุงนา

นางสาวเมธาวี  ศรีสมบูรณ์

นายนิติกรณ์  ตั้งหลัก

นางสาววิลาสิณี  ชูชื่น