ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวศศิธร  บุญชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสิริกุล  แหวนมุข

นายปิติภัทร  บิลเต๊ะ


นางสาวปภาวี  พิมพ์อุบล

นางสาวสุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย

นางสาวปภัสรา  ชมภูนุช

นางสาวสิริมา  จารุดุล

นางสาวนิติยา  แหลมทุ่ง

นางสาวอริญชยา  บุญประสาน

นางสาวปาจรีย์  คืนชัยภูมิ

นางสาวธนพร  มณีรัตน์

นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์

นางสาวสมาพร  พิพัฒน์ชลธี

นางสาววรรณภา  ลาดบัวขาว

นางสาวชมพูนุท  เรืองเรื่อ

นายทรงยศ  ยิ้มถนอม

นางสาวธัญญารัตน์  สมศรี

นางสาววิชุดา  บุญเทียม

นางสาวณัฐศิตราพัชร  บางแดง