กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวมะลิวัลย์  ดีหลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี

นางสาวน้ำผึ้ง พรหมเทพ

นางสาวสมหมาย โพธิ์ประยูร

นางสาวรัชฎาภรณ์ คำแผ่น

 นายวิศรุต แสงภู่

นางสาวภัทรภร เปรมปรี

นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม

นางสาวปิยะดา  ผ่านประดิษฐ์

นางสาววาสนา อุปสิทธิ์

นางสาวบุณยานุช ผาสุข

นางเจนจิรา  สุขสว่าง

นายอภิลักษณ์  ศิริมาศ

  นางสาวปณิดา  โสภา

นางสาวบัณฑิตา  สุจีรกุลไกร

นายเกรียงไกร  พงษ์โต

นางสาวศศิประภา  อินโบราณ

นางสาวพิจิตรา  อรัญมิตร

นางสาวภาวนา  สิงห์สม