การงานอาชีพ

 

 
 


นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางถวิล  เกตุแก้ว

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์

นางสาวปราณี  วางหา

นางสาวกฤตาพร  อุดมชัชวาล

นายชิศณุทัต  ชัยมูล