ติดต่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

อาคาร 5

ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน    02-566-3588 หน้าห้อง (150)
ห้องบริหารงานบุคคล    02-566-3265 (123)
     

 

ห้องบริหารทั่วไป

 ห้องบริหารวิชาการ  02-566-3687 (108)
 ห้องประชาสัมพันธ์  02-566-2718, 02-566-2929
 ห้องบริหารงบประมาณ  02-566-1123, Fax 02-566-1123
 ยามรักษาการณ์   084-718-3301