คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

ดร.เกษม  สดงาม
ประธานกรรมการ

นายวีระชัย  สิทธิโชค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พันตำรวจเอกรังสรรค์  สอนสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางรัตน์ดา  อ้นทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนัยนา  ประเสริฐแสง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นาวาอากาศเอกหญิง อรทัย  ตั้งวงษ์เจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นาวาอากาศตีหญิง จุฑาทิพย์  บุญยฤทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกิติยา  พลนาค
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบูลย์
กรรมการผู้แทนครู

นายชนินทร์  ภมราภินันท์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายสุชาติ  ทะเลลึก
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวฐาริธกา  จันทวรรณ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระปริยัติโศภณ  (อิทธิยาวุธ  ธีรวโร)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (วิภูษิต  อิสุสรเมโร)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์
กรรมการและเลขานุการ