นางสาวปริญญฉัษฎ์  เศรษฐยศพงศา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวรินดา  ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายถวิล  จุลทัศน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญานิกา  โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ