ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2479 ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ระยะแรกอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดใหม่ใช้ ชื่อว่าโรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศบำรุง)จนกระทั่ง 15 มกราคม 2492 กอง ทัพอากาศได้จัดสรรที่ดินของ กองทัพอากาศ ส่วนที่ติดกับคลองเปรมประชากรเหนือสถานีรถไฟดอนเมือง ไป 900 เมตร มีเนื้อที่ 41 – 1 –3 ไร่ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งใหม่ พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศบำรุง) เป็น โรงเรียนดอนเมือง“ทหารอากาศ บำรุง” โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศมาโดยสม่ำเสมอ จนกระทั่ง พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2527 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งมีนามว่า พระพุทธวิสุตมงคล โดยท่านพระครูวิสุตธรรมรส เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) ซึ่งปัจจุบัน คือ พระราชวิสุทธิมงคล มอบให้ ประดิษฐาน ณ ศาลาพุทธพิทักษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียน การสอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน คือ ด.ม.


นามเรียกขาน คือ นภากาศ

 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า

 

 

สีประจำโรงเรียน

   

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

SMART DM. (ดนดี คนเก่ง)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาและยกระดับนักเรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และปฏิบัติตน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้นวัตกรรมนำไปสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะการอ่านการเขียนเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล

4. นัก เรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยศรัทธาและยึดมั่นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนเข้าถึงลดอัตราการออกกลางคันศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

6. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง

7.ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขยายสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

8. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
ของ สมศ. ได้รับการรับรองคุณภาพทุกแห่ง

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับดี

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นสากล

จุดเน้น

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2. ปลูก ฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนในเขตพัฒนาการศึกษาได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชาย แดนภาคใต้

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

กลยุทย์ของโรงเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาและ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะตามสายงานและ มาตรฐานวิชาชีพ

4. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองกับศักยภาพผู้เรียนและเทียงเคียงมาตรฐานสากล

5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

6. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างพอเพียง

7. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกภาคส่วน

9. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างพอเพียง

10. เพื่อให้ครูได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสถานศึกษามีงานวิจัยในการพัฒนางาน