Up

กลุ่มงานวิชาการ

แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1/2559(new)
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม)
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2558
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT