Up

กลุ่มงานวิชาการ

แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม)ภาคเรียนที่ 1/2561
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT