ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มีข้อผิดพลาด
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder L-L-DM/kruphunya is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: D:\Inetpub\vhosts\donschool.ac.th\httpdocs\images\L-L-DM\kruphunya
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/L-L-DM/kruphunya

หน้าแรก

3 สิงหาคม 2560 นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 นายปัญญา  จันทวงษ์  ครูทัศนศิลป์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้รับคัดเลือกผลงานจิตรกรรม ชื่อผลงาน. ใหม่-เก่า 2 เทคนิค. จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด. 122×184ซม. ระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 54 ผลงาน จากผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศทั้งหมด 174 ชิ้นงาน ให้เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 - 27 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:นายปัญญา จันทรวงษ์)

     3 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา จันทวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง หลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลระดับ ดี จากการประกวด " หน่วยการเรียนรู้ Active Leaning " โนโครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award ) โดยมีนายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร (ภาพ:นายปัญญา จันทวงษ์/ข่าว:นางสาวศุภมาส ภาสุระ)


บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จำนวน 32 คน โดยจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 5229 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 คือ  ชุดที่ 1  Present Simple Tense ชุดที่ 5 Present Continuous Tense  ชุดที่ 3 Past Simple Tense มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน  แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือ  One Group Pretest - Posttest Design และใช้ t-test for Dependent Sample ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.4/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 08 /08 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tens   แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .82  3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ใน ระดับมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Key words: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense

โหลดไฟล์ตัวอย่างรูปเล่ม

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5ขั้น (5E)

                       วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง ระบบนิเวศ

ผู้ศึกษา           นายอาชวินทร์    กัญญสกุล

สถานศึกษา    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  ปีการศึกษา  2559

 

ดาวน์โหลด คลิก

 

รายงานเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน        นางศศิธร โพธินิยมตำแหน่งครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ปีการศึกษา     2559

บทคัดย่อ

                รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2จำนวน 45คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะ(Purposive Sampling)โดยจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดคือชุดที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขลุ่ย(The basic Knowledge of flute)ชุดที่ 2 ขั้นตอนการฝึกเป่าขลุ่ย(The step of practice Thai flute) ชุดที่ 3การเป่าขลุ่ยเพลงรำวงลอยกระทง(How to playRumwangloykrathongbyThaiflute)ชุดที่4การเป่าขลุ่ยเพลงค่าน้ำนม(HowtoplaykarnamnombyThai flute)ชุดที่ 5 การเป่าขลุ่ยเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น(Howto play Laosiangtian 2tempo level by Thai flute)ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน แบบแผนการรายงานที่ใช้คือ One Group Pretest - Posttest Designและใช้ t-test for Dependent Sampleในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า

         1.ชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/86.32สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมา

<<<<<ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง>>>>>

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

881036
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
992
1075
3499
871305
15708
25426
881036

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT