แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่ายคุณธรรม ม.3-2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 47
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 70
พิธีมอบเข็ม นักเรียนชั้น ม. 4 ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 61
14 มิ.ย.61 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 146
ทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 109
กิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 104
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก 2561 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 114
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 317
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 193
5 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 171
4 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 165
1 เม.ย.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 162
31 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 190
29 มี.ค.61 นภากาศรวมใจ 82 ปี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 182
29 มี.ค.61 นักเรียนม.3 และม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 158
25-28 มีนาคม 61 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 181
23มี.ค.61 ID PLAN สหวิทยาเขตวิภาวดี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 171
19 มี.ค.61 ประชุมครูเต็มคณะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 159
28ม.ค.61 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเป็นสถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 346
25ม.ค.61 ดรใสุมนา ธิกุลวงษื ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนิทัศการ Open House โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 310
12ม.ค.61 มอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 265
25ธ.ค.60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรับการประเมินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 271
19ธ.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 271
กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 244
7-9ธ.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สุพรรณบุรี เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 303

banerFOOT