แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 115
18พ.ย.60 กิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือเหล่าอากาศกาศและยุวกาชาด ระดับ ม.3 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 135
27 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น.กิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2560 "ถักทอสายใย...ร้อยดวงใจ...ผูกพัน..." เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 212
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 205
ซ้อมใหญ่การแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เรื่อง ชิงนาง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 204
13ก.ย.60 นางสุมนา ธิกุลวงษ ์ผอ.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 197
11 ก.ย. 60 งานมุทิตา คารวะ คุณครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 178
7ก.ย.60นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกียวกับการปฐมพยาบาล และป้องกันภัยต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติครั้งที่1 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 156
26ส.ค.60สหวิทยาเขตวิภาวดี จัดงานสหวิทยาเขตวิภาวดี สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 205
26ส.ค.60โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 190
16 สิงหาคม 2560 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 184
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 203
9ส.ค.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับ ม.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 174
9 ส.ค.2560 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 253
6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 199
ค่าย " Gifted เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ " ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 277
1 สิงหาคม 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 229
28-29 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 196
26 ก.ค.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโครงการค่ายคุณธรรม เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 210
26 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 213
24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย PLC เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 214
20 ก.ค.2560 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มอบร่มโรงเรียนเป็นของขวัญ เนื่องในวันเกิดของคณะครูและบุคลากร ประจำปี 2560 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 253
14 ก.ค.60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 235
12 กรกฎาคม 2560 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256 เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 150
5 กรกฎาคา 2560 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดงานแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดดอนเมือง เขียนโดย ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ 304

banerFOOT