31 ม.ค 2560 ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการ

 

ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการ

**************************************************************************************************

1.ชุดนักเรียน ลูกเสืออากาศ ยุวกาชาด

2.เสื้อพละ เสื้อกีฬาสี และกางเกงวอร์ม

3.กระเป๋านักเรียน

4.สมุด

 

ยื่นซอง วันที่ 2-14 กุมภาพันธ์  2560  ที่ห้องพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

พิจารณาการเสนอราคา ในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2560   

ณ ห้องประชุมอำนวยการ   เวลา 10.00น.

 

banerFOOT