31 ม.ค 2560 ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการ

 

ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการ

**************************************************************************************************

1.ชุดนักเรียน ลูกเสืออากาศ ยุวกาชาด

2.เสื้อพละ เสื้อกีฬาสี และกางเกงวอร์ม

3.กระเป๋านักเรียน

4.สมุด

 

ยื่นซอง วันที่ 2-14 กุมภาพันธ์  2560  ที่ห้องพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

พิจารณาการเสนอราคา ในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2560   

ณ ห้องประชุมอำนวยการ   เวลา 10.00น.

 

ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กระเป๋าเป้ กระเป๋าถุงผ้า ชุดพลศึกษา เสื้อคณะสี และสมุด

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด

กระเป๋าเป้ กระเป๋าถุงผ้า ชุดพลศึกษา เสื้อคณะสี และสมุด

----------------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสงค์ที่จะให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ฉะนั้น บุคคล คณะบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวอินทีวร  ชัยกูล  หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๕๖๖ ๑๑๒๓ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการและจะพิจารณาผลในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.3

ประกาศจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.3

 

 

banerFOOT