เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 


นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว


นางสาววรรษมน  คงเมือง


นางสาวศศิประภา  ผดุงญาติ


นางสาวพูลศรี รอดพาล


นางสาวสุกัญญา  ส่งแสง


นางสาวจินตวาณี  สังขมา


นายกฤษฎา  ชินกร


นายเกื้อกูล  ศรีชัยแสง


นางสาวชญาภา  ดอนชาดา


ว่าที่ร.ต.ญ.กัญญ์ปวีร์  ไชยวิสูตร


นางณัฐศิตราพัชร บางแดง


นางสาวนิฐาภร  บุริขันธ์


นายอานนท์ คูณเศษ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นายปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร

 

 

 

 

     
       

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 


นายภานุวัฒน์  ถนอมนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล

 


นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง


นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา
     
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

นางอัมรา   อินโอภาส
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปฐม ศิริเวทิน

นางบุญศิริ สังขศิลา

 

 

 

 

 

     
       

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางถวิล เกตุแก้ว

ครูการงาน

นางปาริชาติ  วีระพันธุ์

ครูการงานฯ

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

ครูการงานฯ

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

ครูเกษตร


นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
ครูธุรกิจ


นางสาวนิธิดา  ทองใส

ครูการเงิน

 

นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์

ครูคหกรรม

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

ครูเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

banerFOOT