เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 


นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว


นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์


นางสาววรรษมน  คงเมือง


นางสาวศศิประภา  ผดุงญาติ


นางสาวสุกัญญา  ส่งแสง


นางสาวจินตวาณี  สังขมา


นายกฤษฎา  ชินกร


นายเกื้อกูล  ศรีชัยแสง


นางสาวชญาภา  ดอนชาดา


ว่าที่ร.ต.ญ.กัญญ์ปวีร์  ไชยวิสูตร


นางณัฐศิตราพัชร บางแดง


นางสาวนิฐาภร  บุริขันธ์


นางสาวพูลศรี รอดพาล


นายอานนท์ คูณเศษ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นายปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร

 

 

 

 

     
       

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางอัจฉรา วรกระมล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นายภานุวัฒน์  ถนอมนิ่ม

นางศศิพิมพ์  วรรณกูล


นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


นายสุรรังสรรค์  ผาสุกวงษ์


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง

นายไณยณพิชญ์  คำชื่น

นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา
 
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

นางอัมรา   อินโอภาส
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปฐม ศิริเวทิน

นางบุญศิริ สังขศิลา

นางสาวกนกวรรณ งามสนิท

 

 

 

 

     
       

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวราตรี  มหาศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวรรณี  เตชะกฤตธีรนันท์

ครูการงานฯ

นางถวิล เกตุแก้ว

ครูการงานฯ

นางปาริชาติ  วีระพันธุ์

ครูการงานฯ

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

ครูการงานฯ

นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน

ครูคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรี  สุทัศน์  เอกลาภ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

ครูเกษตร

นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

ครูคหกรรม

นางสาวอินทีวร ชัยกูล

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์

ครูธุรกิจ

นางสาวยุวดี  ทองเพียงพงษ์

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวปวีณา  ทองเอม

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนิธิดา  ทองใส

ครูการเงิน

นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์

ครูคหกรรม

นายอนันตชัย ไชยโกฏิ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนาตยา ปุริโต

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

ครูเกษตร

นายเอกลักษณ์ ธะประสพ

ครูคอมพิวเตอร์

นายอวิรุทธ์ วิชัยศรี

ครูคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 
 

banerFOOT