กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นาง นงเยาว์ สิทธิโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางขนิษฐา อนุเทียนชัย

นางวรรณี สุเภากิจ

นางสุกัญญา ปักษาทอง

นางสาวนงนุช นาคพงษ์

นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์

นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ

นางสาววิลาสิณี ชูชื่น

นางสมควร ปลื้มสูตร

นายนัทรวัธน์  โยธา

นางปาราวติ  โตสกุล

นางสาวนรินทร์ทิพย์ มุลภา

นางสาวเบญจรงค์  เที่ยงศรีเกลี้ยง

นายพีรายุ  ปิดทอง

นางสาวสุกานดา  อาจหาญ

นางสาวเดือนเต็ม  บำรุงนา

 

 

       

 

 

banerFOOT