กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 นายวิศรุต แสงภู่
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี


นายภูรินท์  บูรณพล


นางสาวน้ำผึ้ง พรหมเทพ


นางสาวสมหมาย โพธิ์ประยูร


นางสาวริญรภัสร์ โรจน์ศิริพูล

น.ส.รัชฎาภรณ์ คำแผ่น

นางมะลิวัลย์  ดีหลาย

น.ส.ภัทรภร เปรมปรี


นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม

น.ส.ปิยะดา ดวงวันทอง


นางสาววาสนา อุปสิทธิ์

นางสาวบุณยานุช ผาสุข

นางเจนจิรา  สุขสว่าง

นายอภิลักษณ์  ศิริมาศ

นางสาวปณิดา  โสภา

นางสาวบัณฑิตา  สุจีรกุลไกร

นางสาวศิริลักษณ์  วงค์อามาตย์
   

 

 


 
 
 
 
 
 

banerFOOT