กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางณัมอร  เมฆเฉลิม

หัวหน้ากลุ่มฯ

นางสาวสงสาร   ศิริวัฒนวิบูลย์

นางวรรษมน จำนงค์สุข

นางวรรณา คล้ายแจ้ง

นางทิพวรรณ บุญนาค

นางจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล

นายสมบูรณ์   จันทร์พงษ์

นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์

นางสาวสุนทรีย์ แก้วกันไทย

นายรัฐจักร  ชูแช่ม

นางสาวนราพร อนุศาสน์

นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร

นางสาวสุภัทรา อรัญนาค

นางสาวศุภมาส ภาสุระ

นายศรายุทธ ปานเนาว์

นายคุณากร เหิดวังม่วง

นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส

นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงศ์

นางสาววรรษมล  ชมพูบาง

นางสาวสุชาดา  สังข์ทอง

นางสาววิภารัตน์  งาหอม

นางสาวพัชรินทร์  อินละคร

นางสาวศศิวิมล สุขังพงษ

 

 

 

     

 

banerFOOT