กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางณัมอร  เมฆเฉลิม

หัวหน้ากลุ่มฯ

นางสาวสงสาร   ศิริวัฒนวิบูลย์

นางจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี

นางวรรณา คล้ายแจ้ง

นางทิพวรรณ บุญนาค

นายรัฐจักร  ชูแช่ม

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล

นายสมบูรณ์   จันทร์พงษ์

นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์

นางสาวสุนทรีย์ แก้วกันไทย


นายคุณากร เหิดวังม่วง

นางสาวนราพร อนุศาสน์

นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร

นางสาวสุภัทรา อรัญนาค

นางสาวศุภมาส ภาสุระ

นายศรายุทธ ปานเนาว์


นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส


นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงศ์


นางสาววรรษมล  ชมพูบาง


นางสาวสุชาดา  สังข์ทอง


นางสาววิภารัตน์  งาหอม


นางสาวพัชรินทร์  อินละคร


นางสาวศศิวิมล สุขังพงษ

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 

banerFOOT