กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางอัจฉรา วรกระมล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา

นางสาวรัตติกร อิ่มกำเหนิด

นางสาวลัดดา สุนทรศิริ

นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

นางสาวสายพร ขจรคำ

นางสาวชุติภา ผลผลา

นายภานุวัฒน์  ถนอมนิ่ม

นางศศิพิมพ์  วรรณกูล

นางสาววริศรา  กินูน

นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี

นายสุรรังสรรค์  ผาสุกวงษ์

น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง

นายไณยณพิชญ์  คำชื่น

นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 

banerFOOT