กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางอัจฉรา วรกระมล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นายภานุวัฒน์  ถนอมนิ่ม

นางศศิพิมพ์  วรรณกูล


นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


นายสุรรังสรรค์  ผาสุกวงษ์


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง

นายไณยณพิชญ์  คำชื่น

นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา
 
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

banerFOOT