นางสาวราตรี  มหาศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวรรณี  เตชะกฤตธีรนันท์

ครูการงานฯ

นางถวิล เกตุแก้ว

ครูการงานฯ

นางปาริชาติ  วีระพันธุ์

ครูการงานฯ

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

ครูการงานฯ

นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน

ครูคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรี  สุทัศน์  เอกลาภ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

ครูเกษตร

นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

ครูคหกรรม

นางสาวอินทีวร ชัยกูล

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์

ครูธุรกิจ

นางสาวยุวดี  ทองเพียงพงษ์

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวปวีณา  ทองเอม

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนิธิดา  ทองใส

ครูการเงิน

นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์

ครูคหกรรม

นายอนันตชัย ไชยโกฏิ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนาตยา ปุริโต

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

ครูเกษตร

นายเอกลักษณ์ ธะประสพ

ครูคอมพิวเตอร์

นายอวิรุทธ์ วิชัยศรี

ครูคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 
 

banerFOOT