กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

อภิสิทธิ์ กลิ่นหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิระนิตย์ สายจันทร์

นางนุชนาถ   จั่นงาม

นางพัชรี  อ่อนแก้ว

นางทัศณีย์  จิรอังกูรสกุล

นางสาวเกษสินี ปานสีนุ่น

นางศศิธร โพธินิยม

นายปัญญา  จันทวงษ์

นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์

นายวุฒิไกร มาลา

 

 

 

 

 
 

banerFOOT