กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวพริ้มเพรา เดชดำรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมใจ ศรีละมุล

นางอัจฉรา  สภานนท์

ดวงทิพย์ เนียมปาน

นางเกษรินทร์  ปานจันทร์

นางฉวีวัลลภ์ ระวีย์วราก

นางพรพนา อัญชลีสังกาศ

นางสาวกัตติกา  สกุลสวน

นางสาวสิริกุล  แหวนมุข

นางสาวมัทนียา ทองยุ้น

นางสาววิรัญชนา  ประชากุล

น.ส.ฐิติวนนณ  ศรีวราพันธุ์

น.ส.สุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย

นางสาวสาวิณี  เฮ่ประโคน

 

นายปิติภัทร  บิลเต๊ะ

นางสาววิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา

นางสาววิลาสินี  สายเวช

นายชัยอานนท์  แก้วเงิน

นายสาธิต  ศาลางาม

นางสาวปภาวี  พิมพ์อุบล

นางสาวสุภาวดี  ทองงาม

นางสาวปภัสรา  ชมภูนุช

นางสาวอัจฉรา  ลีพิลา

นางสาวชนนิกานต์ อัคติ


Mr.Lu  Tao

 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT