หน้าหลักเกี่ยวกับโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาติดต่อโรงเรียน
 
ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล
เรียนคุณครูประจำวิชาทุกท่านตรวจสอบรายวิชาทีท่านสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
ในระบบ school ICT หากพบปัญหาข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ คุณครูสมใจ ศรีละมุล ที่ห้องงานทะเบียนวัดผล

***หมายเหตุ รายวิชากิจกรรมชุมนุม อยู่ระหว่างการลงทะเบียน
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ณ ค่ายนวภพ จังหวัดสระบุรี
>>>ดูภาพข่าว
26 พฤศจิกายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์)

ผ.อ.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว>>>ดูภาพข่าว
25 พฤศจิกายน 2557 (ข่าว : งานประชาสัมพันธ์)

เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ม.1  ในวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2557  ณ ค่ายลูกเสือนวภพ จังหวัดสระบุร>>>ดูภาพข่าว
( ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์)
 
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สทศ.เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ครั้งที่ 1/2558 ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง>>>ดูภาพข่าว
22 พฤศจิกายน 2557 (ข่าว : งานประชาสัมพันธ์)
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12-19 กันยายน 2557
9 ธันวาคม 2557 ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ม.1-ม.6
13 ธันวาคม 2557 Day Camp ระดับชั้น ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษ
17-19 ธันวาคม 2557 แข่งขันศิลปหัถตกรรมครั้งที่ 64 ระดับภาค
20- 30 ธันวาคม 2557 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
7 มกราคม 2558 ทดสอบตามจุดเน้นฯ
31 มกราคม 2558 - 1 มกราคม 2558 สอบ O-Net ม.3

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( โดย นางนิรมล จุลพงษ์ )

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรีนยรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน รายวิชาพระพูทธศาสานา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ส22103 ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาดก รายวิชาพระพุทธศาสนา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 1 (ส21101) สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผู้รายงาน นางนิรมล จุลพงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์3 ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางธวัลรัตน์ เมฆเฉลิม ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ วิชาหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางขนิษฐา อนุเทียนชัย)

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทย เรื่อง การปฏิบัติอังกะลุง วิชาดนตรี ศ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศศิธร โพธินิยม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวะวิทยา ม.4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ผลงาน ครูวรรษมน จำนงค์สุข

ระบบข้อมูลนักเรียน
ระบบอาจารย์ประจำวิชา
ระบบวิชากิจกรรม
ระบบวิชาเลือกเรียน

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2


   
>> ข่าวการศึกษา <<
>> ลิ้งที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งสู่ประชาคมอาเซี่ยน
กรมอาเซี่ยน กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หอสมุดแห่งชาติ ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )

.............................................................................